حضور شرکت نبض

(نماینده انحصاری مجتمع صنعتی بعثت)

در نمایشگاه بین المللی ایران هلث 

3 تا 6 خرداد 1401

نبض|فیلتر هپا|hepa|هود لامینار|مجتمع صنعتی بعثت

حضور شرکت نبض

(نماینده انحصاری مجتمع صنعتی بعثت)

در نمایشگاه بین المللی ایران هلث 

18 تا 21 خرداد 1398

نبض|نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان|فیلتر هپا|هود لامینار|مجتمع بعثت

حضور شرکت نبض

(نماینده انحصاری مجتمع صنعتی بعثت)

در نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

19 الی 22 دی 1397

نبض|نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان|فیلتر هپا|هود لامینار|مجتمع بعثت
نبض (نویدبخش ضربان)
اتصال به واتساپ