چرا هود کلاس II پرکاربردترین هود در بین هودهای لامینار به حساب می آید؟

هود کلاس II  اپراتور ، فضای کار داخل هود و همچنین نمونه را در برابر آلودگی‌های خارجی حفاظت می‌نماید.

هود ایمنی بیولوژیک|هود کلاس II|هود لامینار|هود ایمنی زیستی|فیلتر هپا| نویدبخش ضربان|نبض| مجتمع صنعتی بعثت

هود کلاس II  به چهار دسته تقسیم می شود که شامل :

1-  نوع A1  :

در این نوع هود هوا با سرعت هفتاد فوت در دقیقه وارد هود میشود. فشار درون این نوع هود منفی است ولی ممکن است در اثر اختلالات  فشار درون آن مثبت شود به همین دلیل برای مواد شیمیایی توکسیک قابل تبخیر و رادیو نوکلئوتید قابل تبخیر مناسب نمی باشد. هفتاد  درصد هوا را دوباره پس از عبور از فیلتر هوا به داخل هود بر می گرداند و سی درصد را پس از فیلتر شدن به محیط بیرون( خارج از محیط کاری را به داخل محیط کار) می فرستد.

2-   A2:

در این نوع هود هوا با سرعت صد  فوت در دقیقه وارد حدود میشود. در این هود هوایی که از منفذ های زیر خود به طرف فیلتر هپا میرود تحت یک فشار منفی می باشد که در این نوع هودها سی درصد از هوا پس از فیلتر شدن از هود خارج گشته( به داخل ساختمان محل کار یا به محیط بیرون) و هفتاد درصد( پس از فیلتر شدن) دوباره به داخل هود برمیگردد.

3- نوع  B1:

در این نوع هود هوا با فشار صد فوت در دقیقه وارد حدود میشود فشار هوا در درون خود منفی است. سی درصد هوا پس از فیلتر شدن به داخل هود بازگردانده می شود و هفتاد درصد آن به بیرون( خارج از ساختمان محیط کار ) منتقل می گردد.

4- نوع  B2:

در این نوع هود هوا با فشار صد  فوت در دقیقه وارد حدود میشود فشار هوا در درون خود منفی است. هیچ گونه هوایی پس از فیلتر شدن دوباره به درون هود باز گردانده نمی شود و پس از فیلتر شدن به جو برمیگردد برای مواد شیمیایی سمی قابل تبخیر و مواد رادیو نوکلئوتید قابل تبخیر مناسب است.

نبض (نویدبخش ضربان)
اتصال به واتساپ